Únor 2009

Nové tisíciletí

12. února 2009 v 16:43 | zpracování textu: Ivana a Stanislav Tomšů
S příchodem nového tisíciletí se nic nemění na poslaní sboru dobrovolných hasičů. Družstvo mužů obsadilo na okrskové soutěži na Březové 6.místo. Byly zakoupeny nové pracovní stejnokroje, savice a kalové čerpadlo. Objednávají se nové vycházkové uniformy. Byla provedena úprava požární stříkačky.

V roce 2001 v době povodní pomáhají hasiči při čerpání vody před obchodem a čistění studní. Družstvo mladých hasičů si nad zbrojnici opravují místnost a zařizují si zde klubovnu.

V roce 2002 žádá o uvolnění s funkce předsedy SDH Neubuz J.Chovanec, jelikož mu jeho zdravotní stav neumožňuje pokračovat v práci pro místní sbor.

Výroční členská schůze prosinec 2002

Úvodem setkání místních hasičů a hostů byla minutou ticha uctěna památka zemřelých členů a to dlouholetého velitele sboru Stanislava Železníka, členů Josefa Vykopala a Jaroslava Šlahaře, kteří odvedli záslužnou práci pro místní sbor. Odstupujícímu předsedovi Josefu Chovancovi byl udělen titul "čestný starosta" za jeho příkladnou práci. Na ustavující schůzi byli zvoleni noví členové výboru.

starosta Michal Vičík
místostarosta Libor Valerián
jednatel Vlastimil Zábojník
pokladník Jan Janota
velitel Petr Semela
referentka žen Stanislava Sovjáková
preventista Stanislav Tomšů

V daném roce jsme se stali pořadateli prvního kola okrskové soutěže v požárním sportu. Ohlasy na průběh celé akce byly kladné ke spokojenosti pořadatelů i hostů. Muži si vybojovali 8.místo. Obec zakoupila nové vycházkové uniformy, ve kterých se mladí hasiči předvedli na místní pouti u kapličky, která je zasvěcena patronovi hasičů sv.Floriánovi. Slavnostní událostí bylo svěcení nového obecního praporu.
Okrsková soutěž 2002 Neubuz
Pouť u kaple sv. Floriana v Neubuzi, slavnostní svěcení obecního praporu, r. 2002, Vl. Drábek, R. Šlahař, J. Šlahař, P. Semela, P. Vala, M. Vičík

2003

V roce 2003 byla k radosti zástupců sboru obnovena činnost družstva žen.
I.Kobylíková (velitelka), I.Tomšů (savice), V.Valová (koš), Z.Červenková (rozdělovač), P.Dubovská (strojník), L.Cholastová, A.Jasenská, M.Švajdová (útok). Děvčata pilně trénovala a na okrskové soutěži v Trnavě obsadila třetí místo, na pohárové soutěži v Hrobicích skončily na čtvrtém místě. Nové členky se aktivně zapojily do organizace dětského dne a do prací spojené s činností sboru.Muži se aktivně podíleli na vyčerpání a čistění studny ve škole a u kaple, čistil se kanál u Revendů. Hasiči zabezpečovali pořadatelské služby při automobilové soutěži,,Rallye sprint Kopná"

Na výroční schůzi požádal o uvolnění z funkce pokladníka Jan Janota, o finance sboru se poctivě staral 29 let. Jeho nástupkyní byla zvolena Ivana Tomšů.
Družstva po okrskové soutěži v Trnavě, 2003

2004

V roce 2004 byla hasiči v obci obnovena dlouholetá tradice "KONČINY",vodění medvěda a pochovávání basy. Poprvé se hasiči z Neubuze ve velkém počtu zúčastnili hasičské pouti na sv. Hostýně. Pouť v naší obci proběhla současně s oslavami jejího vzniku. Bylo naší ctí zúčastnit se ve stejnokrojích slavnostní mše svaté u místní kaple.

V tomto roce vzniká poprvé v historii sboru družstvo žáků. M. Gargulák, J. Gerych, N. Vaculková , G. Bělíčková, T. Vaňharová, J. Trubelík, S. Tomšů, T. Tomšů, M. Václavík, R. Václavík. Na okrskové soutěži ve Všemině získali 1. místo. Jelikož se do soutěžení zapojila všechna družstva (muži,ženy,žáci), bylo nutné nakoupit tyto hasičské potřeby: káď na vodu, základní vybavení družstva žáků (kombinézy,přilby), nové savice, soupravy hadic na štafety, hadice pro žáky požární útok, rozdělovač a proudnice. Byla provedena generální oprava hasičské stříkačky a zakoupen nový hasičský vůz (AVIE).Z velké části zakoupený materiál uhradil Obecní úřad a sponzoři, ale i my jsme výtěžek z kulturních akcí a ze sběru železného odpadu v obci použili na obnovení hasičské techniky.

Na valné hromadě 18.12.2004 byl zvolen nový výbor ve složení:

starosta Stanislav Tomšů
místostarosta Michal Vala
pokladník Ivana Tomšů
strojník Jaroslav Šlahař
jednatel Vladimír Drábek
velitel Miroslav Dubovský
referent MTZ Roman Šlahař
referentka žen Petra Robešová
vel.družst.mužů Tomáš Krutiak
vedoucí mládeže Stanislav a Ivana Tomšů
Okrsková soutěž Všemina, 2004
Pohárová soutěž Neubuz, 2004
Končiny, 2004
První ročník soutěže o pohár starosty obce, 2004, družstvo snů

2005

V roce 2005 bylo zakoupeno díky finanční podpoře sponzorů ( MVDr. V. Gargulák, M. Dubovský st. J. Bartík, M. Minařík , F. Vala) šest vycházkových stejnokrojů pro mladé
členky sboru. Poprvé byly v nových uniformách na hasičské pouti na sv. Hostýně.
Družstvo žáků se zapojuje do hry Plamen (obsadili 14. místo). Na okrskové soutěži ve Slušovicích cvičili muži,ženy a žáci. V rámci oslav založení SDH Březová, byla uspořádána pohárová soutěž starších pánů a dam. Sešla se parta lidí, která si zasoutěžila a dobře se pobavila. Muži získali pohár za 1.místo a ženy za 2.místo. Družstvo žen reprezentovalo 11.okrsek na okresním kole požárního sportu v Tečovicích (získaly 6.místo).

Na pohárové soutěži na Hrobicích se ženy umístnily na 3. místě, muži na 6. místě a žáci na 1. místě. 6. srpna se na místním hřišti konal 1. ročník soutěže "o pohár starosty obce". Požární útok byl zpestřen netradiční disciplínou. Muži obsadili 3. místě, ženy 2. místo.Soutěž uzavřelo družstvo "Snů" ,které předvedlo v netradičních úborech požární útok pro pobavení všech přítomných. Pro nevyhovující stav bývalé hasičské zbrojnice se začalo s její demolicí a následně s výstavbou nové budovy s garáží pro obě hasičská auta a nadstavbou pro členy SDH. Odměnou za celoroční činnost byl poznávací zájezd do Jeseníků.

Družstvo žen, okrsková soutěž Slušovice, 2005, 3. místo
Družstvo můžů se starostou obce M. Dubovským st. po okrskové soutěži ve Slušovicích
Okresní kolo Tečovice, 2005, ženy 6. místo, A. Jasenská, Z. Červenková, P. Robešová, M. Ševců, L. Cholastová, J. Fišnar, I. Tomšů, V.Valová

Pohárová soutěž Březová, 2005, ženy 2. místo, J. Macháčková, M. Matůšů, Jareček, I. Hynčicová, Z.Valová, I. Dubovská, R. Zábojníková, I. Tomšů

Demolice hasičské zbrojnice, 2005

Okrsková soutěž Slušovice, 2005, žáci 2. místo
Zájezd do Jeseníků, 2005
Družstvo žen (v nových uniformách) na hasičské pouti na sv. Hostýně, 2005

2006

Stalo se již tradicí, že se ve větším počtu setkáváme na slavnostním aktivu 11. okrsku. V roce 2006 se přátelské posezení konalo na Březové.Zajištění končin a pochovávání basy zajistili hasiči a pro zpestření masopustního průvodu se zakoupily nové masky. Zima v tomto roce byla velmi bohatá na sněhovou nadílku, pod kterou se hroutily střechy hospodářských stavení. Také my jsme se zapojili pomoci občanům při odklízení sněhu. Tradiční hasičskou pouť na sv. Hostýně provázelo nepříznivé počasí,proto se nám nepodařilo obsadit všechna místa v autobuse. Na jaře pořádáme sběr železného šrotu, občané se zbaví odpadu a sbor získá finanční prostředky na svoji činnost. Na jarním kole hry Plamen ve Zlíně-Loukách obsadilo družstvo žáků 15. místo. Na okrskové soutěži na Veselé obsadili žáci 1.místo,ženy 2.místo a muži 5. místo. Sbory ve Všemině a na Hrobicích pořádaly slavnosti 70 let od svého založení. Atmosféra na těchto oslavách byla velmi přátelská a tato setkání utužují celistvost 11.okrsku.

Družstvo mužů si ověřilo své kvality na požárním útoku na noční soutěži v Kašavě. Druhý ročník o pohár starosty obce provázelo špatné počasí. Ženy obsadily 1. místo, muži 2.místo a družstvo žáků bylo diskvalifikováno. Potěšilo nás, že naši soutěž navštívila paní senátorka Gajdůšková a ujala se předávání pohárů vítězným družstvům. Na návrh starosty 11. okrsku se pořádá 1. ročník Grand-prix. Soutěž pro družstva s netradičními úkoly, byla velmi zajímavá a ukázala se především šikovnost dětí. 1. místo získalo naše družstvo žáků. Ve spolupráci s SDH Všemina jsme pořádali výlet do zoologické zahrady a Dinoparku ve Vyškově. Na podzimní kolo hry Plamen na Rackovou jedou nové členky družstva žáků M. Garguláková a D. Trunkátová. Čtvrté místo bylo velmi příjemným překvapením. Na závěr roku pořádalo SDH Trnava turnaj v sálové kopané,naši žáci získali pohár za druhé místo.

Činnost sboru během roku nespočívá pouze účastí na soutěžích a oslavách, ale jsou i smutnější události,které nás v životě postihnou. Na poslední cestě jsme doprovodili bratra Josefa Jurčíka a Jaroslava Zahořáka.
Končiny 2006 a pochovávání basy.
Mše svatá před kapličkou - otevírání hasičské zbrojnice v roce 2006
Výlet do ZOO Lešná
Výlet do Velkých Karlovic

2007


V následujícím roce 2007,pokračujeme ve své činnosti. Valnou hromadu pořádáme v kulturní místnosti nad obchodem za účasti místních členů a hostů z 11.okrsku. Na útvar do Zlína podáváme hlášení o činnosti sboru za uplynulý rok a platíme členské příspěvky(do18let 40kč,nad 18let 70kč.). Václav Urban byl dlouholetým členem hasičského sboru a vykonal mnoho obětavé práce.S našim zesnulým bratrem jsme se na jeho pohřbu důstojně rozloučili. Průvod maškar s medvědem za doprovodu hudby navštěvuje naše spoluobčany,kteří jsou zváni na pochovávání basy. Těší nás zájem místních divadelníků jejichž zásluhou je pochovávání basy rok od roku lepší. V hojném počtu především dětí jsme navštívili centrum hasičského záchranného sboru ve Zlíně. Těší nás zájem příznivců našeho sboru, kteří společně s námi navštívili poutní místo na sv. Hostýně ku příležitosti konání hasičské pouti. Ve spolupráci s Obecním úřadem se podílíme na stavění máje. První neděli v měsíci květnu se koná v naší obci pouť. Důstojnou atmosféru vytváří průvod hasičů s obecním praporem a souškou sv. Floriána. Za finančního přispění obecního úřadu, byl zhotoven nový přenosný oltář, aby mše sv. mohla být sloužena před kapličkou pod širým nebem. Žáci se zúčastnili jarního kola hry Plamen ve Vizovicích. Pravidelně jezdíme na pohárovou soutěž na Hrobice. Muži zde obsadili 5.místo, ženy1.místo a žáci 2.místo. Také na pohárové soutěži na Březové výborně reprezentovali náš sbor muži a ženy nad 35let.Obě družstva získala poháry za 1. místo. Starším se sportování zalíbilo a na noční soutěži v Kašavě obsadili 8.místo. 1.září se konal 3. ročník soutěže o pohár starosty obce. Na místní hřiště se sjelo 13 družstev žáků, 4 družstva žen a 9 družstev mužů. Velmi pěkného umístnění dosáhlo všech šest místních družstev.Přálo nám konečně i počasí a za pomoci členů SDH i našich příznivců, vše dopadlo na výbornou V měsíci září jsme byli přítomni na mši svaté konané za živé a zemřelé hasiče 11. okrsku. Do sboru jsme přijali nové malé hasiče J. Bělíčka, J. Kobylíkovou, J. Hynčicu, L. Minaříkovou, O. Oškeru, J. Tomšů, M. Zábojníka a D. Závadu. V hasičské zbrojnici proběhlo slavnostní pasování čestným starostou J. Chovancem. Následovala beseda s hostem České policie a následující den proběhl výlet.Přáli bychom novým členům, aby jim jejich nadšení vydrželo co nejdéle. Pořádali jsme hodovou zábavu s bohatou tombolou, ale s malou účastí občanů. Jaroslav a Roman Šlahařovi, David Schmeidler začali s opravou hasičské AVIE.

Hasičská pouť na sv. Hostýně v roce 2007
3. ročník soutěže o pohár starosty obce, 1. září 2007
Exkurze u profesionálních hasičů ve Zlíně.
Družstvo žáků na turnaji v sálové kopané v Trnavě, 2007
Pohárová soutěž na Březové nad 35 let, muži i ženy 1. místo, 2007
Beseda s policistou ČR, 2007
Pasování nových členů do sboru, 2007

2008


Na valné hromadě v r. 2008 byl odvolán z funkce jednatele Vladimír Drábek a na jeho místo byla zvolena Veronika Valová přejeme ji hodně elánu do další práce. Hlavním zaměřením členů v letošním roce je příprava na oslavy 70-ti let založení sboru, proto je nutné opravit hasičskou stříkačku PS 8, kterou nám věnoval již zaniklý sbor dobrovolných hasičů v Dešné, s její opravou začali Stanislav Tomšů ml. a Miroslav Václavík. Podobně je na tom i Tatra 805, kde je nutno provézt opravu karoserie a nový nástřik. Tohoto úkolu se ujali Jaroslav a Roman Šlahařovi.
Součástí oslav 11.května 2008 je slavnostní svěcení nového hasičského praporu.

80. a 90. léta

12. února 2009 v 16:42 | zpracování textu: Ivana a Stanislav Tomšů
Výroční schůze se konaly v době, kdy tehdejší společnost pod vedením KSČ dosahovala významných úspěchů. Místní jednota má 98 členů z toho 11 žen. Preventivní prohlídky se prováděly jedenkrát za rok. Referent prevence Miroslav Válek vyzýval občany před vznikem požáru formou relací v místním rozhlase a vyvěšováním protipožárních informací do vývěsní skříňky. Požární technika se nachází v dobrém stavu. Nákladní valníkový vůz TATRA-805, na kterém se nachází veškerá výzbroj a technika, požární stříkačka PS-12 je připravena pro zásah. Novými členkami požární jednoty v Neubuzi se stávají: Čapáková Božena, Chovancová Lenka, Janů Alena, Juříková Miroslava, Janotová Františka, Janotová Jana, Kobylíková Zdenka, Vinklárková Věra, Valová Marta, Hynčicová Ivana, Železníková Zdenka, Oškerová Ivana a Tomšů Lenka.

Družstvo žen obsadilo k velké radosti na okrskové soutěži v Trnavě 1.místo, které jim zajistilo postup do okresního kola ve Valašských Kloboukách. Na této soutěži ve velké konkurenci obsadily děvčata krásné první místo a postoupily do krajského kola v roce 1983 v Březolupech (obsadily 13.místo). Na okrskové soutěži v Trnavě obsadili muži 2.místo a zároveň probíhala soutěž jednotlivců, kterých se zúčastnili Lukeš Jan - 4.místo (získal II.výkonnostní třídu), Libor Valerián - 7.místo a postoupili do okresního kola. Velkou zásluhu na přípravě družstev měli velitel Stanislav Železník, zástupce velitele Zdeněk Vičík a členové sboru Rostislav Čapák, Jan Lukeš, Teodor Vala, Libor Valerián, Jiří Kobylík a Vladimír Hynčica ml.
Svaz požární ochrany ČSSR, jako ostatní organizace sdružení v NF nadále prohlubují své hlavní poslání ochrana životů a majetku v socialistickém i osobním vlastnictví před požáry a jinými živelnými pohromami.

Do podzimního námětového cvičení, které se uskutečnilo v naší obci se zapojilo družstvo mužů a žen a šest družstev okrsku. Preventivní prohlídky byly provedeny ve 104 obytných domech a třech provozovnách. Prohlídek se zúčastnili i členové občanského výboru. Nebyly shledány žádné větší závady, které by musela řešit komise veřejného pořádku.Brigádnických prací se požárníci zúčastňovali dle požadavků občanského výboru. Odměnou za celoroční práci byl zájezd na Jižní Moravu. Novými členkami se staly Jana Revendová a Irena Sládková.Složení výboru ZO Neubuz v roce 1982předseda J.Chovanec
místopředseda E.Zahořák
referent politicko-výchovné práce V.Hynčica
referent prevence M.Válek
velitel St.Železník
jednatel Z.Vičík
hospodář J.Janota
organizační referent J.Lukeš
mat.tech.referent R.Čapák
referent mládeže Z.Kobylíková
referentka žen B.Čapaková

7. února 1983 zemřel zakládající člen a čestný předseda sboru Jan Čech, který byl 45 let členem a funkcionářem místní organizace a požárnická práce byla jeho koníčkem. V tomto roce se ve Všemině konala okrsková soutěž. Ženy a starší muži obsadili první místa, mladší muži byli diskvalifikováni (nenasátí vody).

Kulturní akce: pořádaly se dvě zábavy, jedna v pohostinství Jednota a jedna v areálu Moštárny. V době prázdnin a dovolených jeli požárníci z Neubuze poznávat krásy hlavního města Prahy a jejího okolí. Základní organizace získala nový přívěs ve kterém je celá výzbroj pro zásahy proti požáru a živelným pohromám. Družstvu žen se dostalo poděkování za reprezentaci základní organizace a obce při okresní a krajské soutěži. Preventista M.Válek upozorňuje relacemi v místním rozhlasu občany na nebezpečí vzniku požárů v topném období a na zákaz vypalování trávy, kde může dojít k vzniku požáru. O údržbu požární techniky se starají řidiči a strojníci, Z.Vičík, J.Kobylík, J.Chovanec ml. a R.Čapák pod vedením velitele S.Železníka. Velkým nedostatkem pro místní organizaci, ale i pro obec, je že není v provozu poplachová siréna (stávající je poškozena a nelze ji opravit). V případě požáru by bylo problémem okamžité svolání zásahového družstva. Členové základní organizace se pravidelně zúčastňují školení výcvikového roku. Na závěr probíhají testy, které prověří nabyté znalosti.

Okresní soutěž Valašské Klobouky r. 1982, ženy 1. místo, I. Tomšů, B. Čapáková, I. Chovancová, Z. Kobylíková, I. Oškerová, F. Janotová, I. Hynčicová, R. Čapák, A. Janů, J. Janotová
Krajská soutěž Březolupy 1983 (13. místo), B. Čapáková, St. Železník (velitel), Z. Kobylíková, M. Matůšů, I. Hynčicová, J.Revendová, I. Sládková, A. Janů

Útok žen Valašské Klobouky 1982
Valašské Klobouky 1982
V roce 1988 slavila základní organizace 50 let od svého založení. V neděli dopoledne proběhla slavnostní schůze, na které byli členové odměnění medailemi za příkladnou práci, věrnost, za zásluhy a pamětními listy ZO SPO. Odpoledne probíhalo poplachové cvičení za účasti místního zásahového družstva a sboru ze Slušovic a Trnavy. Voda byla dodávána z cisterny TATRA (z Trnavy), přes stříkačku PS 12 k ohnisku požáru. Cisterna ŠKODA RTO (ze Slušovic), zdolávala další ohnisko požáru. Toto cvičení bylo velmi dobře oceněno, jak členy základní organizace, tak i občany.

Soutěž prvního kola požárního sportu se v roce 1989 konala na Hrobicích. Družstvo mužů i žen obsadila první místa. Druhé kolo probíhalo v Otrokovicích, kde muži skončili na 10. a ženy na 4.místě.Při nácviku obou družstev velmi aktivně pomáhal velitel S.Železník a S.Zábojník. V měsíci říjnu vznikl požár chaty J.Válka. Jelikož byla ze dřeva lehla popelem. Hašení provedli místní požárníci a požární útvar z Gottwaldova.

V roce 1991 má místní organizace 113 členů. Preventista M.Válek zajistil, aby sbor měl funkční sirénu. V tomto roce došlo ke změně používání názvu požárníci a začalo se říkat hasiči. Na sklonku roku 1991 byla velkou ztrátou pro obec i hasiče smrt Miroslava Kobylíka. Byl velmi aktivním členem sboru, především ve funkci strojníka a později z pozice prvního starosty obce podporoval činnost hasičů v Neubuzi.

V roce 1996 věnoval p. Libor Valerián dvě sošky sv.Floriána. Jedna je umístněna ve výklenku fasády obecního úřadu a druhá v místní kapli.