Leden 2009

Oslava 40. výročí založení sboru

11. ledna 2009 v 4:00

Oslava 40. výročí založení požární jednoty v Neubuzi 25.6.1978

Místní požární jednota se zúčastnila několika požárů.K zásahu bylo vycvičeno družstvo mužů a žen. U žen byla situace složitější, až se zacvičily a zapracovaly, tak se vdaly a ukončily svou činnost. Družstva se zúčastňovala okrskových soutěží a dosahovala úspěšných výsledků. Místní družstvo mužů bylo na soutěžích populární tím, že všichni nosili knír. Odtud název "Knírkatí". Za uplynulých 40-ti let byl nejdéle ve funkci předsedy s to 30. let Jan Čech. Svědomitě si své povinnosti plnili velitelé, preventisté, jednatelé, pokladnici i ostatní členové sboru a tím se zasloužili za rozvoj požární ochrany v Neubuzi. Požárníci měli své zastoupení i ve vyšších složkách, Jaroslav Hynčica byl předsedou OV-ČSPO v Gottwaldově, Bučánek Jaroslav byl 3 roky okrskovým velitelem a Čech Jan byl 27 let jednatelem okrsku. Někteří členové byli nositeli oznaků vzorný požárník II a III stupně. Základní organizace se nemusejí starat o vybavení, ale vše jim hradí stát a nadřízené složky. Oslavy výročí založení se konaly v místním pohostinství. Při této příležitosti byli členové a zástupci složek NF oceněni čestným uznáním za záslužnou práci pro blaho své a budoucí generace.

Rok 1978, čtyřicáté výročí, J.Čech, S.Hynčica, R.Čapák st., J.Bučánek st.

J. Železník, M. Šmatelka, S. Kobylík, A. Hynčica
40 let založení sboru 1978: M- Kobylík, S. Železník, J. Chovanec
Hosté: Švajda, R. Kořenek, V. Čech, S. Železník

J. Vykopal, V. Urban, J. Bučánek, V. Janů, E. Zahořák

Nově zvolený výbor na rok 1978

11. ledna 2009 v 3:00

Nově zvolený výbor na rok 1978

předseda: Josef Chovanec
místopředseda: Miroslav Kobylík
velitel: Stanislav Železník čp. 72
pol. referent: Eduard Zahořák čp.44
preventista: Miroslav Válek
organizační referent: Jaroslav Bučánek
jednatel: Zdeněk Vičík
hospodář: Jan Janota
materiální referent: Miroslav Šmatelka
referent CO: Stanislav Železník čp.59
referentka mládeže: Emilie Kalivodová
referentka žen: Stanislava Čapáková
strojník: Jaroslav Zahořák čp.44
revizoři účtu: Vladimír Janů, Eduard Zahořák čp.99

Nově zvoleni funkce přijali a přislíbili že budou plnit své povinnosti v rámci sboru dle svých schopností a možností.

70. léta

11. ledna 2009 v 2:00
70. léta
Výbor zasílá žádost na vojenskou správu do Prahy o příděl vyřazeného požárního vozu.15.května 1970 byla místní jednotě dodána nová dvoukolová motorová stříkačka. Družstvo mužů se na okrskové soutěži v Trnavě umístnilo na 5 místě. Členové se zúčastnili pohřbu tragicky zesnulého Františka Gajdošíka. Vyšší orgány nařizují členům požárních sborů oslovovat se soudruzi. I nadále se provádějí preventivní prohlídky, pořádá se hodová zábava a vybírají se členské příspěvky. Začínají probíhat tzv. akce "Z", kde se každý člen zavázal odpracovat určité množství hodin. Výsledky byly vykazovány v hlášeních sboru. Na výroční členské schůzi 15.12.1973 v místním pohostinství byli přivítaní zástupci jednot ze Slušovic, Podkopné Lhoty, Trnavy, Březové, Hrobic, zástupce OV s.Jünger, s. Kořenek, zástupce okrsku s. Vladimír Čech zástupce KSČ s. Vykopal Josef a s. Juřík Miroslav, zástupce NF s. Kovář, ZOSZ s. Hynčica Jaroslav, ČSM s. Hynčica Josef a MNV s. Kobylík Jaroslav. Přítomno bylo 36 členů. Ze sboru se odhlásili Vyvlečka Eduard, Čapák Rudolf a Valerián Miroslav z důvodu přestěhování. Novými členy se stali Miroslav Válek a Antonín Tomšíček. Kobylík Miroslav zapracovává na funkci strojníka Jaroslava Záhořáka. Za vyčerpání a čistění studní se začal vybírat poplatek 25 Kčs. Na okrskové soutěži se družstvo mužů umístnilo na 2. místě. Členům družstva byla v místním rozhlase vyhlášená pochvala. Členové požární jednoty se zúčastnili oslav SNP a odhalení pamětní desky na rodném domě našeho občana partyzána Stanislava Chovance. Proslovu se ujal s. Škorpil a partyzán ze Slovenska, který s ním bojoval až do poslední hodiny. Stožár na sušení hadic se z pozemku Františka Čuby přemístil na pozemek u Moštárny.

Dvoukolová hasičská stříkačka a družstvo mužů

Oslavy SNP 25. srpna 1974 odhalení pamětní desky na domě Stanislava Chovance
Družstvo mužů 1970: J.Zahořák, M.Šmatelka, S.Hrubča, S.Vala, J.Vinklárek, S.Kohn, E.Hynčica, J.Sovják
70. léta

V tomto roce zemřeli tito členové sboru: Gajdošík Josef, Tomšíček Alois st., Hynčica František Minařík Alfons a bývalá členka Kobylíková Aloisie. V roce 1974 byl zvolen
novým pokladníkem Jan Janota.

3.ledna 1975 na počest 30. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou přijala místní jednota socialistický závazek:
počet hodin pro akci "Z" investiční část 20hod.
počet hodin pro akci "Z" neinvestiční část 50hod.
odpracovat hodiny na společenských a kulturních akcí 60hod.

Stavění a kácení máje předala místní jednota Socialistickému svazu mládeže. V tomto roce zemřel Vaculka Ludvík, a Lukeš František. Přichází pozvánka na hru Plamen žákovských družstev (vedoucí mládeže Janů Vl. a Vičík Zd.) neprojevují o tuto soutěž zájem. Požárníci byli vybaveni deseti vycházkovými stejnokroji. Na výborové schůzi 24.února 1976 bylo projednáno o přijetí nových členů z řad SSM.
Kalivodová E., Hynčicová L., Lukešová Z., Valová Z., Köhnová J., Čapáková J., Matůšů M., Bajzová E., Šmatelková L., Hynčicová E., Čapáková S., Červinka M. (učitel), Šlahař J., Hynčica V. ml., Janů V. ml., Vala T., Červenka J., Kobylík J., Hynčica J., Vičík V.

Na podzim roku 1976 přebírá sbor požární vůz RN (erena) od požárníků z Trnavy.
Vyúčtování hodové zábavy:
celkový příjem 6.369 Kčs
celkové vydání 4.549 Kčs
čistý zisk 1.820 Kčs

Ve sloučeném MNV Slušovice je jeden zástupce, člen požární ochrany z naší obce. Dochází k novému přejmenování "základní organizace". Požárníci se potýkají s problémem umístění archivu na vhodné místo,není zájem uvolnit jednu místnost na národním výboru, přestože si požárníci budovu sami postavili.

14. září 1977 přebírá základní organizace hasičský vůz Tatra 805 za vůz RN, který byl převeden na útvar do Gottwaldova. Tento vůz přebrali a dovezli do obce Josef Chovanec a Miroslav Kobylík.

18. června 1978 se konala okresní soutěž v Mladcové, kde se ženy umístnily na 8. místě.
Byly to tyto členky:
Kalivodová Emilie
Čapáková Stanislava
Chovancová Lenka
Juříková Miroslava
Kalivodová Dagmar
Matůšů Marie
Šlahařová Miroslava

Pro zhoršení zdravotního stavu pořádal předseda Jan Čech o uvolnění ze své funkce.
Na ustanovující schůzi konané 11. listopadu 1977 poděkoval tajemník národního výboru s. Hynčica Vl. odstupujícímu předsedovi Janu Čechovi za jeho vykonanou práci v požární ochraně a předal mu čestné uznání jako zakladateli sboru. Zároveň byl zvolen čestným starostou.


1964 - 1969

11. ledna 2009 v 1:00 | zpracování textu: Ivana a Stanislav Tomšů
Také v tomto roce se místní jednota zapojila do všech aktivit včetně spolupráce s okolními jednotkami s cílem vzájemně si vypomáhat a udržet si kamarádství, neboť nikdo neví, kdy bude jeden druhého potřebovat.

30.května 1965 pořádala požární jednota z Neubuze okrskovou soutěž. Sraz požárních družstev byl u MNV ve 13:00 hod. a za doprovodu místní dechovky se odebrali na cvičiště. Soutěž proběhla ke spokojenosti všech zúčastněných. Na výroční schůzi 18.12.1965 hodnotí předseda Jan Čech práci sboru za velmi dobrou. Svěřený nám majetek, který se nachází ve zbrojnici i se strojem je v úplném pořádku. Spolupráce je velmi dobrá s OV-ČSPO, v okrsku, MNV, JZD a složkami národní fronty, členské příspěvky platíme v čas.

Družstvo mužů rok 1966: E.Zahořák, Vl.Kašpárek, S.Železník, M.Kobylík, J.Bučánek, V.Hynčica, F.Gajdošík, A.Tomšíček

V roce 1966 se stává novým členem Miroslav Kobylík, který byl vyslán na 14-ti denní školení na funkci strojníka v Poličanech. V místní jednotě oslavili významná životní jubilea tito členové:

čestný předseda Jan Hynčica oslavil 80 let.
předseda Jan Čech oslavil 60 let
člen Oškera Inocenc oslavil 60let.
člen Kašpárek Vladimír oslavil 60let.

Rok 1966: J.Chovanec, E.Zahořák, V.Urban, J.Čech, J.Matůšů, V.Drábek, J.Vykopal, J.Lukeš, V.Hynčica, Vl.Janů
V obci je 106 popisným čísel se 420 obyvateli. Zastoupení požární jednotky je v 91 číslech. Tradicí bylo na závěr roku zaslat do každého domu, vojákům a příznivcům požárním ochrany blahopřání k vánočním svátkům a novému roku.

2.12 1967 vznikl v objektu JZD požár (samovznícení stohu). Místní sbor se dostavil k požáru se Slušovickým sborem a na výzvu přijela i cisterna s Gottwaldova.

V tomto roce zemřel Jan Hynčica, Jaromír Jokl a František Vala. Místní jednota řeší problém dát do hromady cvičící družstvo.

Na výborovou schůzi 15.března 1968 se dostavil člen místní jednoty Vladimír Janů, který strávil rok v Ghaně a zajimavě vyprávěl o životě v Africe.

Volba funkcionářů na rok 1964

11. ledna 2009 v 0:00 | zpracování textu: Ivana a Stanislav Tomšů

Volba funkcionářů na rok 1964

předseda: Čech Jan
místopředseda: Urban Václav
hospodář: Zahořák Eduard
jednatel: Kobylík Stanislav
organizační referent: Železník Stanislav
preventista: Vykopal Josef
revizoři účtů: Oškerová Vlasta, Drábek Vladimír
technický referent: Chovanec Josef
kulturní referent: Janů Vladimír
pokladník: Gajdošík Josef
referent mládeže: Vykopalová Vlasta
náhradníci: Bučánek Jaroslav ml., Železník Stanislav č.p.59

Zvolení členové funkci přijali a složili slib podáním ruky předsedovi.

Brigády

10. ledna 2009 v 23:00 | zpracování textu: Ivana a Stanslav Tomšů

Brigády

ve špičkových pracích pro JZD bylo odpracováno.........................................................160 hod.
na zhotovení vodní nádrže....................................................................................................450 hod.
žňové hlídky a školení členů................................................................................................252 hod.
úprava sálu na zábavu, nátěr sirény...................................................................................104 hod.
cvičení družstev a komise při soutěži...............................................................................378 hod.
preventivní prohlídky, schůze a porady............................................................................394 hod.
čistění návsi a kanálů, dodávka vody do kravína...............................................................64 hod.
úržba zbrojnice......................................................................................................................192 hod.
zhotovení stožáru na hadice...................................................................................................68 hod.
čistění šesti studní...................................................................................................................90 hod.
požár na Březové......................................................................................................................48 hod.
____________________________________________________________________________
Celkem....................................................................................................................................2200 hod.

Místní jednota přijímá nové členy a členky:
Čech Svatopluk, Minařík Jaroslav, Chovanec, Antonín, Čapák Rudolf, Lukeš Stanislav, Zahořák Eduard, Železník Stanislav, Vykopal Josef, Hynčica Vojtěch a Janů Vladimír, Minaříková Jarmila, Trunkátová Vlasta, Kašpárková Jitka, Oškerová Vlasta, Zahořáková Anna, Hrubčová Zdenka, Vykopalová Vlasta, Čechová Františka a Hynčicová Marie

Odhlášení ze sboru:
Lukeš František ,Železník Stanislav st.,Macalík František,Hrubča Jan,(zemřeli)


Místní jednota se zapojuje do každá akce, která je vyhlášená NF v Neubuzi. Je dobře zastoupená v okrsku (Jan Čech jednatel). Spolupráce ze sousedními jednotkami je velmi dobrá a kamarádská.
Pracujeme po celý rok bez úhrady pro nás všechny, abyste mohli v klidu spát a my stále myslíme na Vás, aby žádného nezachvátil živelný nepřítel "Požár" v naší obci.


V roce 1963 má místní jednota 99 členů z toho 12 žen. Jednoho čestného člena J. Hynčicu, 26 zakládajících členů, 7 vzorných požárníků a jednoho nositele odznaku za vzornou práci předseda J. Čech.

Novými členy se stali Tomšů Alois, Valerián Miroslav a Řehák Bohumil. Tragickou smrtí zemřel v dolech dlouholetý člen Miroslav Šmatelka. Výroční schůzi navštívil hudební skladatel Josef Závodník z Ostravy.
Knírkatí 1961
Záběr z pohřbu Miroslava Šmatelky 25. září 1963

Účast na oslavách

Šenov oslava 55-ti let založení sboru.

Horní Suchá oslava 60-ti let založení sboru

Březová oslava 63 let od založení a otevření nové zbrojnice

V Neubuzi účast na oslavě MDŽ, na výroční schůzi JZD, na okrskové zábavě v Podkopné Lhotě a kácení máje.

Plán činnosti, výstroj a výzbroj v roce 1961

10. ledna 2009 v 22:00 | zpracování textu: Ivana a Stanislav Tomšů

Plán činnosti, výstroj a výzbroj v roce 1961

Zástupci sboru se v tomto roce zúčastnili: sedmi okrskových schůzí ve Slušovicích,
pěti veřejných schůzí MNV, jedné okresní konference, šesti schůzí JZD, jedné schůze Svazu mládeže a výročních schůzí v Trnavě, Slušovicích, Dešné a Šenově. Jednoho aktivu velitelů ve Vizovicích, jednoho velitelského dne v Luhačovicích. Byly promítaný filmy zaměřené na prevenci v boji proti požárům, požáry založené dětmi a používání hasicích přístrojů. Na Oškerově zahradě byl postaven stožár na sušení hadic. Byla zakoupena tato výstroj a výzbroj: dva vycházkové modré stejnokroje pro předsedu a velitele, dvě osmimetrové lana na sací koš, pět párů bot pro mužstvo mužů, pět párů gumových holinek, jeden výsuvný žebřík 8m dlouhý, jeden hasící přístroj "Tetra" pět litrů, jeden díl hadic "B" a hadic "C", s objímkami po pěti kusech.

Přesto že požárníci vykonávali svou práci bez ohledu na politickou příslušnost navrhuje předseda MNV S. Vaculka, aby členové sboru více pracovali politicky a získali do JZD poslední zemědělce. Členové místní jednoty se rozloučili s dlouholetým členem Františkem Macalikem (samaritanský četař).

Vodní zdroje

Místní jednota má jednu vodní nádrž v hořansku a jednu u kapličky. Říčka Všeminka slouží jako celoroční zdroj vody. Jelikož bylo nutné zajistit vodu v centru vesnice vykopala se u kaple nová nádrž ( studna) skruže proplatila pojišťovna, část výkopových prací se zaplatilo z pokladny a jinak pracovali členové zdarma.

Rok 1960 - 1969

10. ledna 2009 v 21:00

Rok 1960 - 1969

Aktivita místní jednoty. Účast na schůzích jednotného zemědělského družstva (36 členů), na oslavách MDŽ (22 členů), na oslavách 1.května v Gottwaldově (12 členů), 9.května (5 členů), na oslavě dne dětí (16 členů), na okrskové soutěži v Březové (18 členů), na šesti denních motocyklových závodech (9 členů), na okrskové zábavě v Dešné (8 členů), na okrskových závodech v Sazovicích (2 členi), na oslavě 75let sboru ve Slušovicích (27 členů), na okrskových schůzích (12 členů), na okresní konferenci (2 členi).

Dvakrát za rok se provedly preventivní prohlídky ve všech popisných číslech .Odznak "vzorného požárníka" získalo 7 členů. Žňové hlídky byly stavěny po dobu 14-ti dnů. Nedaří se vytvořit družstvo mladých.

Ze správy strojníka: zkoušky stroje byly prováděny každý týden (po dobu žní dvakrát týdně). Osmkrát byl stroj použit při cvičení a třikrát na odčerpání vody ze tří studní našich občanů.
Členské příspěvky činí 5 Kč za člena.

4. listopadu 1960 v 15:00 odpoledne místní požární jednota zaznamenává třetí požár v obci. Děti Jana Hrubče č.p. 30 zapálily ve stáji slámu. Majitel domu se snažil se sousedy požár uhasit. Hlaváč Stanislav spustil poplachovou sirénu. Při příchodu požárníků byla již ohněm zachvácená část střechy. Všichni nasadili své úsilí na záchranu majetku. Stroj pracoval spolehlivě jeden a půl hodiny, bylo hašeno čtyřmi proudy. Na pomoc přijel požární sbor ze Slušovic, který střežil sousední domy. Při hašení byly použity motorové stříkačky, trhací háky, střešní žebříky, a kýbly na polévání. Po zlikvidování požáru zůstaly až do rána pohotovostní hlídky. Záchranné práce vedl velitel požárního sboru Urban Václav a u stroje byl předseda Čech Jan.

V roce 1961 místní jednota přijímá nové členy:
Kobylík Stanislav ml. Kašpárek Vladimír ml., Lukeš Alois, Lukeš Bohumil, Jakuba Eduard ml. Bučánek Jaroslav ml., Gajdošík František a Lukeš Vladimír
Soutěž 60. léta: J.Bučánek st., J.Bučánek ml., S.Železník,J.Chovanec, E.Jakuba, Vl.Kašpárek, J.Čech, druhá řada: F.Gajdošík, B.Lukeš, S.Kobylík, A.Lukeš, S.Chovanec, sedící: V.Urban, A.Oškera

Volba funkcionářů na rok 1959

10. ledna 2009 v 20:00 | zpracování textu: Ivana a Stanislav Tomšů

Volba funkcionářů na rok 1959

předseda: Čech Jan
velitel: Urban Václav
zástupce velitele: Hynčica Vladimír
jednatel: Zahořák Eduard
organizační referent: Hlaváč Stanislav
preventista: Hynčica Stanislav
technický referent: Kobylík Jaroslav ml.
kulturní referent: Drábek Vladimír
referent mládeže: Železník Stanislav
pokladník: Gajdošík Josef
revizoři účtů: Kobylík Jaroslav a Železník Jaroslav
hospodář: Vykopal Josef

Všichni zvolení funkci přijali a slíbili, že budou plnit svoje povinnosti.

Oslavy 20. výročí založení sboru a sjezd Neubuzských rodáků

10. ledna 2009 v 19:00

Oslavy 20. výročí založení sboru a sjezd Neubuzkých rodáků

Ze velmi pěkného počasí se 10. srpna 1958 konala slavnost 20-ti let založení sboru a sjezd rodáků. Za Šenova přijelo 64 zástupců a 41 požárníků z Řepiště u Ostravy. Ve 13:00 bylo provedeno poplachové cvičení s požárem na Šlahařovu sušírnu. Zasáhly požární sbory ze Slušovic, Trnavy, Dešné, Všeminy a místní sbor. Cvičení přihlíželi zástupci OV ČSPO z Gottwaldova. Hosté ze Šenova byli obdarováni pamětní skleněnou deskou s požárníkem u hořícího domu. Po předání čestných uznání nastala vlastní veselice za doprovodu místní dechovky. Dle odhadu bylo na oslavách přítomno asi 1100 osob. Na výletišti bylo veselo a všichni byli spokojeni. S organizací této slavnosti vypomohli sboru členové složek NF. Místní požární jednota se zúčastňuje na schůzích NF navštěvuje poučné filmy, zábavy a zapojuje se do všech pořádaných akcí. Odebírá tisk "Požární ochrana" a pracovník ,vede matriku členů ,požárníci mají patronát nad objekty JZD. Místní jednotka má dvě akce schopné družstva (muži, ženy). Velitel sboru Vladimír Hynčica žádá o uvolnění z funkce z důvodů pracovního vytížení.
Dvacáté výročí založení sboru a sjezd rodáků 1958, J. Hynčica (harmonika)

Pomozte nám všichni společnou rukou a nepohlížejte na naši složku, jako na parádní útvar, ale jako na dobrovolné pracovníky v naší obci,kteří se na konci roku neptají po výplatě,ale našim heslem je, že budeme pomáhat všem občanům v době požáru nebo živelné pohromy.

Složení výboru v roce 1958

10. ledna 2009 v 18:00 | zpracování textu: Ivana a Stanislav Tomšů

Složení výboru v roce 1958

předseda: Čech Jan
velitel: Hynčica Vladimír
člen výboru: Kobylík Jaroslav, Drábek Vladimír
člen výboru: Lukeš Jan, Hlaváč Stanislav, Urban Václav
kulturní referent: Hynčica Stanislav
pokladník: Gajdošík Josef
revizor účtu: Hynčica Jaroslav, Železník Stanislav
jednatel: Zahořák Eduard
organizační referent: Čech Vladimír
preventista: Oškera Alois
výcvikový referent: Chovanec Josef
referentka žen: Bučánková Liba, Vaculková Jiřina

Družba Neubuz - Šenov

10. ledna 2009 v 17:00 | zpracování textu: Ivana a Stanislav Tomšů

Družba Neubuz - Šenov

V červenci 1957 se na okrskové soutěži ve Slušovicích zástupci sboru poznali s požárníky ze Šenova a navázali s nimi družbu přátelství. 12.července 1958 byli požárnici z Neubuze pozváni do Šenova na oslavy založení sboru. Dvoudenního zájezdu se zúčastnilo 27 členů, někteří se zapojili do námětového cvičení. V závěru slavnosti byl jednotě darován "Havířský kahan" na upomínku návštěvy a družby mezi požárníky Šenova a Neubuze. Na tomto přátelském setkání se seznámili E. Javorová a J. Revenda. Sňatkem těchto mladých lidí jsme získali nového požárníka.

Družba Neubuz - Šenov, 12. července 1958 zájezd do Šenova
Družstvo žen 1958: M.Zahořáková, M.Chovancová, A.Hubčová, J.Lukešová, V.Čapáková, J.Vaculková, L.Bučánková, M.Bučánková, V.Kašpárková

Rok 1948-1957

10. ledna 2009 v 16:00 | zpracování textu: Ivana a Stanislav Tomšů

Rok 1948 - 1957

Sbor čítá ke dni 15.března 1948 sedmdesát dva členů. V tomto roce se zapojilo družstvo mužů do závodů v Jasenné, kde obsadili 3. místo. 11. obvod pořádal ve Slopném sjezd hasičstva kterého se členové sboru zúčastnili Sbor obdržel 147 dopisů a odeslal 52 dopisů. Jednatel Čech Jan připomněl na valné hromadě, že sbor není zastoupený ve třinácti domovních číslech, proto požádal přítomné o získání členů, aby sbor byl zastoupen v každém domě.

V roce 1949 jsou pořádány samaritánské přednášky ve Slušovicích kterých se zúčastnila Šlahařová Miroslava a Matůšů Božena. Sbor si zvolil samaritánského četaře bratra Macalíka. Členové se zúčastňovali školení ve Vizovicích. Pořádala se končinová a pomlázková zábava. Dovezla se opravená motorová stříkačka, kontrolovaly se vycházkové a pracovní stejnokroje samozřejmostí byla účast na prvomájových oslavách ve Zlíně a oslavách výročí osvobození naší obce .
Fr. Macalík, samaritánský četař. Členky červeného kříže, M. Oškerová, A Šlahařová, B. Matůšů. 1950

V roce 1950 proběhly tzv. "Hodiny hasičské školy". Probírala se tato témata:
Požární sousedská pomoc
Hašení požárů v obci a hašení lesů
Obsluha motorové stříkačky a její zazimování
Důležitost samaritánské služby

Promítaly se filmy o požární ochraně, lesní požáry a jejich následky. K daným tématům hovořili členové sboru z pozice své funkce.

V roce 1951 požární inspekce přidělila sboru do užívání motorovou stříkačku PS 8.

Na výroční členské schůzi z 8.ledna 1956 konané v hasičském domě se mimo jiné také projednávalo nařízení rozdělit sbor dobrovolných hasičů na místní jednotu, kterou tvořili přispívající členové a na cvičící družstvo s názvem "požárníci", kteří podléhali rozkazům místního národního výboru. Na schůzi byli zvoleni noví členové výboru:

předseda: Čech Jan
první místopředseda: Hynčica Vladimír
druhý místopředseda: Kobylík Jaroslav
jednatel: Hynčica Stanislav
pokladník: Gajdošík Josef
preventista: Zahořák Eduard
organizační referent: Lukeš Jan
výcvikový referent: Železník Stanislav
referent žáků: Huňa Adolf
kulturní referent: Hynčica Jaroslav

V tomto roce provedl Huňa Adolf a Čech Jan po dohodě s řídícím učitelem nábor školní mládeže do sboru.

Při pořádání maškarního plesu byla naměřena teplota -32°C.

8.června 1956 v 11:00 dopoledne zaznamenává místní požární jednota první požár u bratra Miroslava Šmatelky č. p. 74. Děti na půdě zapálily slámu. Požárníci se na místo požáru dostavili v poměrně krátké době, kde dle svých schopností zasáhli okamžitě. Práce byla ztížena tím, že se nemohl vypnout proud v síti ,neboť klíč od transformátoru měl údržbář obvodu ve Slušovicích. K požáru se dostavili po houkání sirény bratrské sbory z Dešné, Všeminy a Slušovic které již nemusely zasahovat, neboť požár byl lokalizován.
Záchranné práce při požáru vedl: Šlahař Urban a Bučánek Jaroslav
Zvlášť se vyznamenali: Hlaváč Josef a Minařík Jaroslav
Uraz při požáru utrpěl: Hlaváč Josef (lehké odřeniny)
Motorová stříkačka běžela jednu hodinu. Hasilo se třemi proudy. Při požáru bylo odpracováno 86 hodin. Pohotovost po požáru měli Huňa Adolf a Oškera Alois.

Za měsíc 7.července v půl jedné v noci vzniká v domku Anežky Mikulové ( v Hořansku) druhý požár. Majitelka si svou nepozorností sama požár zavinila. Poplachová siréna svolala požárníky z celé obce kteří ihned zahájili záchranné práce, nejen rodinného domu, ale bylo nutné ochránit sousední dům Rudolfa Čapáka. Přes veškerou snahu byl Mikulův domek požárem zničen a majitelka skončila v útulku pro přestárlé v Lukově. Tak končíval osud lidí kteří nedbali rad členů požárních hlídek při preventivních prohlídkách ,kteří je nabádali k opatrnosti především s otevřeným ohněm.
Požár u Mikulů (hořansko)

Nasávání vody z potoka 1941

Družstvo žen 1957

Válečná a poválečná léta

10. ledna 2009 v 15:00 | zpracování textu: Ivana a Stanislav Tomšů

Válečná léta

V době války byla činnost spolku značně omezena přesto jejich úloha ochrany majetku před ničivými požáry pokračovala dál.

Poválečná léta

Po skončení 2. sv. války v roce 1945 se hasiči zapojili do prací související s rozvojem sboru i obce.

Zakládající členové 1938

10. ledna 2009 v 14:00 | zpracování textu: Ivana a Stanislav Tomšů

Zakládající členové 1938

První nově zvolení funkcionáři výboru slíbili že budou plnit své povinnosti které vyplývají z jejich funkce. Nově zvolený výbor se hned na začátku zabýval získaní nových členů a první jejich krok směřoval k tomu, zakoupit novou motorovou stříkačku u firmy Sigmund v Lutíně. Sbor vyslal k výběru stříkačky tyto členy:
starosta - Kašpárek František
jednatel - Čech Jan
náčelník - Bučánek Jaroslav

17. ledna 1939 byla zakoupená motorová stříkačka LM - 25 za 21.000 Kč. K tomu bylo ještě zakoupeno 120m hadic. Jelikož nebylo dostatek peněz, muselo se vypůjčit v Občanské záložně ve Slušovicích na směnku. Za sbor se zaručili Kašpárek František, Čech Jan, Bučánek Jaroslav. Za obec podepsali směnku Gajdošík Jan, Vaculka Ludvík. Slavnostní svěcení motorové stříkačky se konalo 4. června 1939. Kmotrou této stříkačky byla paní Nováková z Gottwaldova

Slavnostní svěcení motorové stříkačky 4. června 1939


Hasiči si z vlastních prostředků a darů postavili hasičský dům (nynější obecní úřad), část sloužila jako hasičská zbrojnice a část využíval místní národní výbor. Sedmnáct zakládajících členů mělo vycházkové stejnokroje.

Založení hasičského sboru v Neubuzi

10. ledna 2009 v 13:00 | zpracování textu: Ivana a Stanislav Tomšů

Založení hasičského sboru v Neubuzi

Před 70. lety byl dán základ myšlence založit dobrovolný hasičský sbor v naší vesnici. Nelze vše vypsat to co za ta léta hasiči pro občany a okolí vykonali. První členové, kteří stáli u kolébky hasičské sboru byli vedeni společnou ideou, vzájemně pomoci bližnímu v neštěstí, bez rozdílu majetkových poměrů, politického a náboženského přesvědčení. Svorně a s láskou vzali na sebe často i nebezpečný úkol. Radost z práce pro bližního, jim byla jedinou odměnou. Časté překážky a nesnáze, které přinášela doba, nemohli zastavit tyto obětavé a pro hasičstvo nadšené členy. Vytrvali a přicházeli jiní, kteří pokračovali v jejich započatém díle. Většina těchto členů není již mezi námi, proto bychom měli na ně měli s věčností vzpomínat. Nelze zapomenout, kolik obětavé práce na úkor svého pohodlí a osobního volna hasiči věnovali k záchraně osobního a společného majetku jak blahodárná tak i zhoubná činnost velikého pomocníka lidstva a zároveň ničitele veškeré jeho práce, volného syna přírody -OHNĚ- byla člověkem vždy uznávaná . Zmáhající se kultura dovedla využitkovat síly ohně, ale umožnila také rozšiřování jeho zkázonosné moci ničením lidských příbytků ,výsledků lidské práce a úsilí. Již v roce 1937 se pokoušeli o založení sboru dobrovolných hasičů v Neubuzi tehdejší starosta obce Hynčica Jan č.6 a Čech Jan autodopravce č.83. Tato myšlenka vznikla po požáru mlýnu Františka Kašpárka č.38. K hlavnímu uskutečnění došlo až 18. dubna 1938. Ve dvě hodiny odpoledne byly svoláni místní občané obecním bubnem do hostince u Oškerů. Velký zájem projevovali o založení sboru Eduard Maršálek ze Slušovic rodák z Neubuze a Jan Trávníček z Vizovic (starosta župy) a Michalík z Lípy. Po vyhlášení se čekalo asi půl druhé hodiny než se dostavil větší počet občanů. Prvním pokusem bylo si občany získat přesvědčováním aby pochopili důležitost založení sboru pro stále rostoucí požáry v okolí .Starosta obce Hynčica Jan se ujal slova, uvítal přítomné hosty a občany načež předal hlavní slovo bratru Trávníčkovi, který přednesl referát o založení sboru a doplňoval jej Eduard Maršálek. Byla zvolen zapisovatel a to jednohlasně Čech Jan který se ujal své funkce. Po jeho referátu který byl zaměřen na založení hasičského sboru se za přítomnosti 46 občanů přikročilo k dobrovolnému přihlášení za zakládající členy.

Byli to tito občané. Hynčica Jan, Čech Jan, Bučánek Jaroslav, Gajdošík Josef, Šlahař Urban, Hynčica Stanislav, Hlaváč Josef, Čech Josef, Macalík František, Trunkát Josef, Vaculka Ludvík, Oškera Inocenc, Čapák Rudolf, Čuřík Eduard, Kašpárek Vladimír, Železník Alois, Oškera Ladislav, Oškera Eduard, Kristek Adolf, Železník Stanislav, Krejcárek Ladislav, Zahořák Josef, Slováček František Železník Jaroslav, Oškera Jindřich, Oškera Eduard st. Kašpárek František, Železník Alois (kovář), Veselý Stanislav, Hynčica František, Hynčica Alois, Chovanec Vincenc, Drábek Ferdinand, Zahořák František, Mikač Alois, Lukeš Jan, Chovanec Antonín, Šlahař Robert, Vinklárek František, Lukeš František, Matůšů Alois, Matůšů František, Husina Rudolf, Čapák Jindřich, Hrubča Jan a Hynčica Alois.

Po skončení diskuze o požární ochraně bylo přikročeno k volbám funkcionářů do hasičského sboru.
starosta - Kašpárek František
místostarosta - Hynčica Jan
jednatel - Čech Jan
pokladník - Železník Alois
náčelník - Bučánek Jaroslav
první místonáčelník - Šlahař Urban
druhý místonáčelník - Vaculka Ludvík
první četař - Trunkát Josef
druhý četař - Hynčica František